#\ëïíMáPbÙÿ - #aX\ S÷OX aÛUáP S¼

#\ëïíMáPbÙÿ #aX\ S÷OX aÛUáP S¼ ñ 1846 ýEýR\ 1 GáRåVá\ãNý â^VaáB\\ âXýFýïíR\ã íS÷ýFý\ S\á *bÙÿ #áïí]áýEýRãAR S÷@üá^ bZ ñ *bÙÿ #áïí]áýEýRãAR\ S÷OX axSáP@ü #áâýFý] Kýo RáOáR UõáKÙýR ñ

#\ëïíMáPbÙÿ ïí@üV] *@ü UáNýÞá #áïí]áýEýRã âbýEýáïíSbÙÿ S÷AóáNý RbZ, #aXãZá Wýá_á-aáâbNýó-aÛy€çýâNý\ í¤ü¼ïíNýá "#\ëïíMáPbÙÿ"\ YåB y‡MÞ Xâ~Ný ñ AõãtËý QXÞ S÷ýEýá\\ UábR y‡\ìïíS YâP< "#\ëïíMáPbÙÿ" axSáPRá @ü\á îbâýFý] NýOáâS *bÙÿ UáNýÞáïí]áýEýRãAïíR #aXãZá aXáG@ü ïíP^ âUïíP^\ ¬áR âPZá\ ]BïíNý bÙÿZáNý Uå\³ã, âU¬áR, ïíGóáâNý_NýNÿšÿ, GãVRã, Uá-UáNýâ\ #áâP S÷@üá^ @ü\á ïîbâýFý] ñ
 
 
NýPåSâ\ "#\ëïíMáPbÙÿ"\ *ïíRïíUá\ S÷ïíýEýtËýá\ Tü]ïíNýbÙÿ #aX@ü SásEýáNýó aWýóNýá #á\ë aÛy€çýâNý\ ]BïíNýá íSáRSýIýäZáïî@ü Yåºýô @üâ\ïí] #á\ë Xæ]NýÚ #áQåâR@üNýáïí\á GlŠ âPïí] ñ #\ëïíMáPïíZ #aXãZá Wýá_á-aáâbNýó #á\ë #aXãZá aáXáâG@ü GãVRNý U{ïíNýá bÙÿl„ýR íYáBábÙÿâýFý] ñ 1882 ýEýRNý "#\ëïíMáPbÙÿ"\ S÷@üá^ Ul„ý bZ ñ
 
"#\ëïíMáPbÙÿ"\ axSáP@ü a@ü]\ Nýáâ]@üá
1846 - 1854
-
RáOáR UõáKÙýR
1855 - 1856
-
*S÷ýIýRbá< - ïíKýRïïíTüáKÞýý
1857 (ïïíTüUõåVá\ã-âKýïíýEýx‡\)
-
ïíýFýXåïíV] *Xà íbáVábÙÿâýIýÛ
1858 - 1860
-
ïíýFýXåïíV] *Xà íbáVábÙÿâýIýÛ
1861 - 1868
-
KÙýbÙÿâ]ZáX UáKÞýý
1869 - 1873
-
KÙýbÙÿâ]ZáX UáKÞýý
1874
-
*íKýáVáKÞý KýâU™KÙý
1875 - 1878
-
*. ïí@ü. BáâR, ^÷áXNýã UáKÞý
1879
-
*. ïí@ü. BáâR, ^÷áXNýã UáKÞý
1880
-
KÙýíq‰A RábÙÿ

 
Nýáâ]@üáAR S÷@üá^ @üïí\áïíNý - #aX S÷@üá^R Sâ\_P\ k‡á\á S÷@üáâ^Ný "#\ëïíMáPbÙÿ"\ S\á í]áVá îbïíýFý (184-1854) - S÷OX A~ü
- axSáP@üo Xïíbr‡\ íR<B ñ
 
 

© 2016 Assam Sahitya Sabha Satabarsha, Sivasagar.. All Rights Reserved.