• Jul 16

  #áaáX aáâbNýó aâlŠ]R\ S÷OX @üáYÞ-âUV\Mã

  â^VaáB\ Ú 26 #á\ë 27, âKýïíýEýx‡\, 1917 ýEýR
            #áaáXNý aáâbNýó aWýá  *AâR yƒÿáSR @üâ\U\ @üá\ïíM 1917 ýEýR\ 28 íýFýïíÂx‡\ Nýáâ\ïíA â^VaáB\\ ýc‰ýáU-C\Ný Nýá\áS÷aáP ýEýâ]bá KýáDü\ãZá@ü aWýáSâNý SáâNý *AâR aWýá SNýá bZñ NýáNý 1917 ýEýR\ âKýïíýEýx‡\ XábNý #áaáX\ â^â¤üNý #á\ë aáâbNýóáRå\áBã Så\ë_a@ü]@ü âRXRà¼M @üâ\ *AâR `aïíPð #áaáX aáâbNýó aWýá' BJýR @üâ\U\ S÷y‚ÿáV @ü\á bZ #á\ë íabÙÿ KÙýí½ïí^ó íbáVá aâlŠ]RãNý ^÷k„ýáySP \áZ ýEýábáU S¾RáO íBábáâ*×U\ëVá KýáDü\ãZá@ü aWýáSâNý U\M @ü\á bZñ
            íabÙÿ #Råaáïí\ 1917 ýEýR\ 26 âKýïíýEýx‡\ Nýáâ\ïíA â^VaáB\\ #áaáX @üRTüáïí\Á\ \Wýá C\ïíNý aïíPð #áaáX aáâbNýó aâlŠ]Rã UâbâýFý]ñ âJý@ü *@ü UGáNý aWýá\ @üáYÞ #á\Çü îbâýFý]ñ ]ÏãRáO U\ëVáïíPV\ \âýEýNý BáR *âýIýïí\ aWýá\ @üáYÞ #á\Çü @ü\á\ âSýFýNý #WýóOÞRá aâXâNý\ aWýáSâNý |³áRR U\ëVá KýáDü\ãZábÙÿ aWýá\ KÙýí½^ó UåGábÙÿ âPZáNý #Ráïí\V] \áZ TüMãQ\ ýEýâ]bá\ S÷y‚ÿáV XïíNý #á\ë bïí\^ýEýú \áGïíAáVá #á\ë íPïíVr‡\ ýEýâ]bá KýáDü\ãZá\ aXOÞR XïíNý \áZ ýEýábáU S¾RáO íBábáâ*×U\ëVá KýáDü\ãZábÙÿ aWýáSâNý\ #áaR B÷bM @üïí\ñ
                      * * *          * * *          * * *          * * *          * * *          aWýáNý 700ñ 800 XáRåb íBáýIý AábÙÿâýFý]ñ *bÙÿ UºýçôNýá\ (aWýáSâNý\ Wýá_M) í^_ íbáVá\ âSýFýNý \ýEýRá SáJý #á\Çü bZñ S÷OïíX RBÜá< âRUáaã íXð]Uã íXáýFýïí]bKÙýâ½R #ábXP\ `#aXãZá aáâbNýó' #á\ë XåýFý]XáR âU_Z@ü \ýEýRá SáJý @ü\á bZñ Nýá\ SáýFýNý |VábáýIýä\ âUâSRâUbá\ã U\á KýáDü\ãZá\ `íBáU\-\baó' PãC] #OýEý \aSæMÞ \ýEýRábÙÿ aWýáNý #âNýïî@ü #áïíXáP âPïí]ñ Nýá\ âSýFýNý ^\Ö ýEýú íBáy‡áXã KýáDü\ãZá\ `@üãºýÞR\ aáâbNýó íaðÌýV' ^ã_Þ@ü \ýEýRá\ *@ü A~ü SáJý @ü\á bZ #á\ë í^báÿw‚ÿ\Ný \i…@üáÿw‚ÿ U\@üá@üNýã\ `#aXãZá Wýá_á' âU_Z@ü S÷Vl„ý SâýLòUïî] aXZ\ RáýIýâR íbáVáNý Nýá\ *WýáB SýLòá\ SáýFýNý Uá@üãWýáB SâJýNý Uåâ] BMó @ü\á bû]ñ Nýá\ SáýFýNý Nýá\áS÷aáP ýEýâ]bá KýáDü\ãZá\ S÷y‚ÿáV #á\ë UÛ^ãWæý_M U\ëVá\ aXOÞR XïíNý Ný]Ný â]Aá WýÿPùïí]á@üa@ü]@ü âU_Z-âRUÞáýEýRã aWýó âRYåºýô @ü\á bû]ñ aWýáSâNý KýáDü\ãZá, #WýóOÞRá aâXâNý\ aWýáSâNý KýáDü\ãZá, ^\Ö ýEýú íBáy‡áXã, bâ\b\ Páa, @åü]Q\ ýEýâ]bá, íPïíVr‡\ ^XÞá, â^V WýµýáýEýáYÞ, XbáïíPV ^XÞá, ýEýúRáO ^XÞá, íXð]Uã íXáýFýïí]bKÙýâ½R #ábïíXP, ]Ïã@üáÿw‚ÿ U\ëVá, âak„ýr‡\ íBábÜábÙÿ, íPïíVr‡\ ýEýâ]bá, í]áâbNý Wæý*×áñ

  í]A@ü                                        y‡áÚ |³áRR U\ëVáü
  y‡áÚ âaïík„ýr‡\ íBbÜábÙÿü                              #WýóOÞRá aâXâNý\ aWýáSâNýü
  #WýóOÞRá aâXâNý\ aWýó                             y‡á¤ü\Ú ]Ïã@üáÿw‚ÿ U\ëVá
                                              #WýóOÞRá aâXâNý\ axSáP@ü


             ---- #aX aáâbNýó aWýá\ Uå\³ã