• Jul 16

  #aX aáâbNýó aWýá\ GlŠ @üOá

            "... 1916 ýEýRNý |VábáýIýäNý BÛBáïíBáâVmP Tåü@üR KýáDü\ãZá\ aWýáSâNýNÿšÿNý #aX *ïíýFýáâýEýïíZýEýR\ UïíýFýïí\@üãZá #âQïíV^R #RåâÌýNý îbâýFý]ñ KÙýGáRUGá\\ ]Nýáâ^] íA]XáâýIýNý aïíGáVá íabÙÿ aâlŠ]R\ aWýáX~SNý #aX ýFýá¼ aâlŠ]R\ S÷OX #âQïíV^R Uâb]ñ *bÙÿ ýFýá¼ aâlŠ]R\ â¼XáNýá - @üâ]@üNýá\ *-*ýFý-*] ýc‰ýáU, |VábáýIýä *-*ýFý-*] ýc‰ýáU #á\ë |VábáýIýä\ *@üNýá aWýáñ KÙýïíPóáºýôá ýFýá¼a@ü] #áâýFý] ýEýúRáO ^XÞá, #âx‡@üáRáO U\á, ¬áRRáO U\á, aïíUÞr‡\ ^XÞá@üýIý@üã, KÙýíX^ ýEýú íýEýðQá\ã #á\ë îPVýEýú Nýá]å@üPá\ S÷WçýâNýñ #aX\ a@üïí]áïíUá\ y€åý]-@üïí]G\ ýFýá¼-S÷âNýâRâQ\ KÙýSâ\ #aX\ RUãR-S÷UãM aáâbâNýó@üa@ü] aXïíUNý bû]ñ aWýáSâNýNÿšÿ @üâ\Uïî] #áâbâýFý] aáâbNýó\Oã ]ÏãRáO íUGU\ëVá KýáDü\ãZáñ S÷OXïíNý bÙÿZáNý `#aXãZá ýFýá¼\ aâlŠ]R' @üâ\U íAáGá îbâýFý]ñ   âSýFýNý #Vïí^ó @üXÞ\ Sâ\a\ UóáS@üNý\  @üâ\U\ UáïíU #aX ýFýá¼ aâlŠ]R RáX@ü\M @ü\á bû]ñ
            *bÙÿ ýFýá¼ aâlŠ]R\ #WæýNýSæUÞ @çüNý@üáYÞNýá íPâA UZaãZá aáâbNýó@üa@ü]ïí\á Bá KÙýâJý]ñ íNý<Üí]á@ü\ XR\ S\á íBáýIý Ráâ\ O@üá íPáïíQá\-íXáïíQá\ WýáU SáRã@çüNý îb íRáïíbáVá bû]ñ aâlŠ]RNý íYáB âPUïî] #bá âUâWýl… yƒÿáR\ aáâbâNýó@üa@ü]@ü OæS AåVábÙÿ íBð\ã@üáÿw‚ÿ Nýá]å@üPá\\ KÙý@üã]AáRáNý #âx‡@üáâB\ã \áZïíýEýðQå\ãïíZ *AR U\ïíX] SáâNýïí]ñ *bÙ íX]\ aWýáSâNý bû] #QóáS@ü aæYÞ@åüXá\ Wæý*×á KýáDü\ãZáñ NýáNý PçýLòNýáïí\ âak„ýáÿw‚ÿ í]áVá bû] íY âU\ëk„ýUáPã í@übÙÿGRXáR\ íbDüá\ïî] í@üïí\S R@üâ\ âSýFý\ UýFý\ #aX *íýFýáâýEýïíZýEýR\ ]BïíNý #aX aáâbNýó aWýá SáâNýUbÙÿ ]áâBUñ *bÙÿ KÙýí½ïí^ó #áR JýábÙÿ\ aáâbâNýó@üa@ü]\ ]BNý S\áX^Þ #á\ë â^VaáB\\ ]BNý íYáBáïíYáB @üâ\ aïíPð #aX\ aáâbâNýó@üa@ü]\ aWýá *AR\ S÷OX #âQïíV^R SáâNýUïî] *bÙÿ íX]ïíNý *AR NýPOÞ aâXâNý BJýR @üâ\ âPZá bZñ íabÙÿ aâXâNý\ axSáP@ü\ Wýá\ âPZá bZ `#aX\ âSýIý' ýEýúRáO ^XÞá@üñ ... aáâbNýó aWýá SáâNýUïî] ýEýúRáO ^XÞá\ íYáïíBâP íYáVá aáâbâNýó@üa@ü]\ #áv›áRNý â^VaáB\\ â^VPûïí] Xæ\ PåâSZábÙÿ alŠâNý GRáïí]ñ
            ... #aX aáâbNýó aWýá KÙýSâGâýFý] Uå\³ãïíZ B\@üá Så\âM \ÛSå\ Uá #áQåâR@ü â^VaáB\ RB\Ný – âY JýábÙÿNý #\ëïíMáPbÙÿ-* Q]TüÜáýIý âPZáNý #aXãZá aáâbNýó\ UNýÞXáR\ YåB\ #á\Çü îbâýFý]ñ *ïí@ü JýábÙÿïíNýbÙÿ #RåâÌýNý íbáVá #aX *ýïíýFýáâýEýïíZýEýR\ aWýáX~ïíSbÙÿ *bÙÿ aWýáARïí@üá í@üá]á SáâNý î]âýFý]ñ aïíPð #aX\ aáâbâNýó@üa@ü]@ü #áPâ\ íaáQ-ïíSáýFý @üâ\Uïî] aåïíYáB SábÙÿ aáâbNýóïíS÷Xã \ÛSå\ãZá \ábÙÿG\ Bá aáNýAR-#áJýAR îbâýFý]ñ íNý<Üïí]áïí@ü #áP\Mã aWýá\ aWýáSâNý\ k‡áâZNÿšÿ âPïí], aåS÷âak„ý `ÆX\§ÿ\' #RóNýX RáýIýó@üá\ |³áRR U\ëVá KýáDü\ãZá@üñ axSáP@ü bû] @üâU ]ÏãRáO U\ëVá âU *]ñ *bÙÿ #áP\âM aWýá\ #áR aPaóa@ü] #áâýFý] bÙÿíúr‡\ U\Jýá@åü\, \áâQ@üáRáO ^XÞá, âaïík„ýr‡\ íBbáâ*× S÷WçýâNýñ ^\Ö ïíBáy‡áXã #á\ë @åü]Q\ ýEýâ]bábÙÿ íYá\báýIý\ S\á â^VaáB\ïî] #áâb BáNý ]áâB âPbá-S\áX^Þ âPâýFý]ñ aWýáSâNý âRUÞáâýEýNý îbâýFý] aáâbNýó|\ë S¾RáO íBábáâ*×U\ëVáñ
            }Wý âPR, }Wý ]d…Ný #aX aáâbNýó aWýá #á\Çü bû]ñ íabÙÿâPRá #áâýFý] 1917 ýEýR\ 26 âKýïíýEýx‡\ñ íBábáâ*×U\ëVá@ü Oáâ@üUïî] âPZá îbâýFý] U\SåAå\ã\ Sá\Ný O@üá íGÜáVáïíZ@ü âaïík„ýr‡\ íBábáâ*×\ UDü]áNýñ   Nýá\ S\á TüMãQ\ ýEýâ]bá\ íRNçýNÿšÿNý *ýIýá aXPïí] íNýïíANý@ü âUzå×Pû], íPVãPû] S÷Pâ^M @ü\ábÙÿ íCÜá\áUáBãNý Nåýâ] aWýáX~Sïî] #áPâ\ âRâýFý]ñ (aWýáSâNý\ Wýá_M\ KÙýSâ\) íabÙÿ aWýáNý RBÜáV\ íXáýFýïí]bÙÿKÙýâ½R #ábïíXP\ `#aXãZá aáâbNýó #á\ë XåýFý]XáR', |VábáýIýä\ KýáÚ âUâSRâUbá\ã U\á\ `íBáU\ \baó', ^\Ö ýEýú íBáy‡áXã\ `@üãºýÞR\ aáâbNýó-ïíaðÌýV' #á\ë \i…@üáÿw‚ÿ U\@üýIý@üã\ `#aXãZá Wýá_á' RáX\ S÷Vl„ý SáJý @ü\á îbâýFý]ñ âU_Z-UáýFýâR aWýáNý #RåïíXáâPNý #aX aáâbNýó aWýá\ âRZXáV]ã BçbãNý bû]ñ íNýâNýZá\ aáâbNýó aWýá\ SåÜâG\ C\Ný ^æRóñ KýáÚ bâ\@çüz× Páa KýáDü\ãZábÙÿ íýEýá]á\ íXáRá\ S\á PbýIý@üãZá íRáýIý *AR KÙýâ]ZábÙÿ ^æRó\ #áBNý *@ü *ýIýá ]BábÙÿ Pb @üâ\ âPïí]ñ *ïíZ aáâbNýó aWýá\ Xæ] WÜý\á]ïî] S÷OX PáRñ íabÙÿ aWýáïíNý aáâbNýó aWýá\ S÷OX UýFý\\ âU_ZUUãZá âRUÞáâýEýNý îbâýFý]ñ S÷OXAR @üáYÞâRUÞáb@ü\ axSáP@ü #áâýFý] ^\Ö ýEýú íBáy‡áXãñ"

             ---- #aX aáâbNýó aWýá\ \ìSïí\Aá, #Nåý] ýEýú báG\ã@üá, 1977, #aX aáâbNýó aWýá